Zavrieť menu

Kategórie

Stavebný poradca

Domov ---

Vlastná voda

Vlastná voda 07/11/2013 x8066

Voda. Jej cena neustále stúpa a prirovnanie " Voda je tekuté zlato" má stále väčšie
opodstatnenie, preto úvaha o vlastnej studni stojí za to.

Priemerná štvorčlenná rodina za rok spotrebuje asi 150 až 200 tisíc litrov vody. V rodinnom
dome však treba k bežnej spotrebe pripočítať ešte starostlivosť o záhradu a ďalšie náklady,
takže hladina celkového rozpočtu za vodu siaha až k tisícu eur. Za posledných 20 rokov sme
sa vďaka neustálemu zdražovaniu vodného i stočného naučili šetriť. Denná spotreba vody
na osobu a deň klesla z 150 na 87,9 litra. Napriek tomu platíme stále viac. A zdražovaniu
rozhodne nie je koniec .
Dôsledkom tohoto je stále viac záujemcov o ekonomicky výhodnejšie rešenie využívania
vody v domoch.

 

 

Ako na to  krok za krokom . (11.11.2013)

zdroj:Rodinný dom r.2013

Studňa krok za krokom

Vodný zákon stanovuje , že každý , kto využíva studňu na odber podzemnej vody , musí mať platné povolenie od obce . Získate ho po predložení potvrdenia o vyhľadaní vody a technického projektu . Prvoradým krokom je vyhľadanie vhodného miesta s predpokladom dostatočného "zvodnenia" (laici hovoria o vyhľadaní prameňa).
Malo by tomu vždy predchádzať hydrogeologické posúdenie lokality z hľadiska pravdepodobnosti , hĺbky a intenzity zvodnenia , ktoré slúži ako podklad na určenie typu studne , ako aj na stanovenie technológie a prác . "Pátranie" po vode sa deje metódou biodetekcie či telestézie , teda prútikáreniu pomocou virgule ( má priaznivcov aj odporcov , skúste si však od prútikára vyžiadať písomné garancie ). Hľadanie zdroja vody s vyššou výdatnosťou rozhodne vyžaduje profesionálny geofyzikálny prieskum . Väčšina odborníkov odporúča vypracovanie hydrogeologického posudku . Za prípadné škody ( napríklad za "stiahnutie" vody zo studne suseda ) zodpovedá hydrogeológ . Pri stavbe studne na kľúč sledujte aj dodržanie predpísaných vzdialeností od zdrojov možného znečistenia . Norma STN 75 5115 stanovuje okrem iného vzdialenosť od pozemnej komunikácie , vrátane poľnej cesty , 12m pre málo priepustné prostredenie a 30m pre priepustné prostredie. Ojedinelých prípadoch smie výnimku povoliť len hydrogeológ . 

Vŕtať alebo kopať

Podľa spôsobu realizácie sa rozlišujú dva základné druhy studní - vŕtané a hĺbené ( aj kopané , odborne šachtové ) . Vrtné systémy sa delia na systém rotačne príklepový a rotačne prítlakový . Renomovaná firma so špecializáciou na vŕtané studne by mala disponovať oboma systémami . Rotačne príklepové systémy ( najpoužívanejšie ) sú určené len do sklalnatých a tvrdých hornín . V menej súdržných , silne zvetraných a mäkkých materiáloch hrozí poškodenie prirodzene zrasteného podložia v širokom okolí vrtu , a preto treba použiť rotačne prítlakový systém , ktorý tieto podložia nepoškodí . 

Rozhodujúce faktory pre áno či nie

Patrí k nim kvalita vody a finančná návratnosť . Podzemné vody s tvrdosťou vyššou  ako 8,92 mmol/l , s obsahom železa vyšším ako 30 mg/l , mangánu vyšším ako 50 mg/l sú menej vhodné či úplne nevhodné na pitnú , niekedy aj na úžitkovú vodu . Kvalitu zistíte rozborom , pričom za takzvaný skrátený rozbor vody ( pre úžitkovú vodu ) zaplatíte okolo 40 € , v prípade úplného rozboru , teda aj pre pitnú vodu , zaplatíte okolo 200 € . Návratnosť studne sa odhaduje so stúpajúcou cenou vodného v priemere na 4-5 rokov .

Umiestnenie a prevádzka studní

Minimálne raz ročne nechajte urobiť rozbor vody , revíziu spevneného okolia studne a vodotesnosti krytu a stavu technického zariadenia . Kontrolu zaistite v prípade zmeny farby , vône a chuti vody , pri zažívacých a zdravotných ťažkostiach , po stavebných prácach v okolí po povodniach a podobne . 

Rozdiel medzi kopanou studňou a vrtom

Výhodou vŕtaných studní je , že vrtom sa zhromažduje hlbšie umiestnená puklinová voda so stabilnejšou výdatnosťou . Vplyv priemeru studne v tomto prípade ustupuje do pozadia . Vŕtané studne sú odolnejšie voči hrozbe kontaminácie z povrchovej vody , pretože technológia vrtu umožnuje utesnenie steny , sú vhodnejšie ako zdroj pitnej vody . Okrem toho je vŕtanie menej práce a lacnejšie . Kopaním studňu prehlbujete len do momentu , kým dosiahnete prvý zdroj vody . Keby ste ju ešte viac prehĺbily a dosiahli ďalší hlbší zdroj , vody z vyššieho , väčšinou menej kvalitného zdroja do studne aj tak presiakne .
Hĺbené studne majú spravidla priemer 1m . Bežná kalkulácia je ( s ohľadfom na všetky uvedené podmienky najmä druh podlažia ) , asi 200 až 320 €/m , kým za meter vrtu zaplatíte ( podľa lokality , miestnych cien a podľa zmluvného dohovoru ) v priemere 40 € . 
Výhodnejšie sú však väčšie vrty ( priemer 20 až 25 cm ) , ktoré umožnujú inštaláciu výkonnejších čerpadiel . V prípade vŕtaných studní sa výdatnosť pohybuje zhruba od 0,1 - 1 l/s . V hĺbenej studni sa denne môže zhromaždiť až 500 l vody . Dennú spotrebu až päťčlennej rodiny ( pri spotrebe 150l/osoba/deň ) je schopná zabezpečiť studňa s minimálnou výdatnosťou 30 až 50 l/hod . Pozor na predložené kalkulácie s klamlivými údajmi . Mnohé firmy si totiž účujú metre násobené priemerom vrtu . Cena jedného metra za priemer studne sa však vždy týka ceny za priemer oceľovej rúry , zaisťujúcej vrt v nesúdržnej zemine pred zavalením . Vŕtaný priemer je pre zákazníka nepodstaný .


Čistá voda zo studne

Zaplavené či vrchnými vodami zamorené studne sú veľkým problémom .
Dvojnásobne to platí najmä tam , kde predstavujú jediný dostupný zdroj pitnej vody.

Ak sa vaša studňa , z ktorej čerpáte pitnú vodu , dostane do zatopenej oblasti , hrozí zamorenie studne a zníženie kvality pitnej vody . Ak ide o kopanú studňu , je toto nebezpečenstvo ešte väčšie , pretože sa problém týka pritekajúcej povrchovej vody . V prípade vŕtaných studní je nebezpečenstvo zamorenia povrchovými vodami menšie . Na vodu čerpanú z hĺbok často aj niekoľko desiatok metrov nemá dianie na povrchu prakticky žiadny vplyv . Vŕtané studne bývajú zároveň veľmi dobre chránené pred zamorením - sú v podstate neustále uzavreté . Napriek tomu - ak sa záplavová voda preleje cez všetky normou stanovené prekážky a dostane sa do vrtu - treba vykonať čistenie podobne ako v povrchovej studni . 
Vyčerpať vodu , vysať kalovým čerpadlom prípadné kaly a tvrdé nečistoty a dezinfikovať Savom či iným prostriedkom na dezinfekciu vody v studniach . Po vyčistení a dezinfekcii treba vodu samozrejme ( v oboch prípadoch ) vziať na rozbor na najbližšiu hygienickú stanicu . 

Ako na baktérie a chemikálie

Pre pitnú vodu je podstaná najmä bakteriologická bezchybnosť , ktorá sa pri vodárenskej úprave zaisťuje chlórovaním . Nie je však úplne správna domnienka , že takto ošetrená voda je zdravá a netreba ju ďalej upravovať . Každý proces má totiž okrem dobrých efektov aj nepriaznivé stránky . Chlórovaná voda zapácha , u citlivých ľudí môže vyvolať dráždenie pokožky pri umývaní , zaťažuje tráviacu sústavu nepriaznivými chlórovanými látkami . 
Vo vode z povrchovych zdrojov , ktorá obsahuje viac organických látok , môžu chlórovaním vznikať zdravotne nebezpečné látky . Ide síce minimálne koncentrácie , ale oslabeným ľuďom  alebo deťom môžu pri dlhodobom používaní spôsobiť zdravotné ťažkosti . V týchto prípadoch môžu pomôcť filtre , ktoré dokážu zachytiť chlórované uhoľníky , zvyšky postrekov a chemikálií , ktorými sú povrchové vody často znečistené .
Filtre s aktívnym uhlím odstraňujú aj zápachy  vody , ťažké kovy a podobne . Niektoré studne z dôvodov bakteriologického znečistenia alebo pre zvýšený obsah dusičnanov nespĺňajú podmienku normy pre pitnú vodu . Pomocou filtrov možno tieto škodlivé látky odstrániť tak účinne , že upravená voda spľňa podmienky pre pitnú vodu .
Veľmi dôležité je , a to najmä v prípade zaplavených studní , odstraňovanie mechanických nečistôt z vody pomocou filtrácie . Niekedy ide o zrnká piesku či iné horniny veľmi malých rozmerov , dokážu však napáchať veľké a drahé škody . Filtráciou sa teda zníži riziko poruchovosti pákových batérií , splachovačov a daľších domácich spotrebičov napojených na rozvod vody .

Úprava studňovej vody

V prípade vody so studne je dôležité pri hľadaní vhodného filtra vychádzať z aktuálneho rozboru vody . Ak je obsah baktérií zvýšený len občas a nepatrne , môžete na ochranu použiť napríklad filter FC 000 s mikroporéznou keramikou a aktívnym uhlím . Ak voda obsahuje veľa nebezpečných baktérií a nedá sa použíť ani ako úžitková , treba bakteriologicky zabezpečiť celý rozvod vody . Na hlavný prívod za vodáreň umiestnite dezinfekčný prístroj s lampou , ktorá vodu presvecuje ultrafialovým svetlom predpísanej vlnovej dľžky . To spoľahlivo zničí baktérie obsiahnuté vo vode .

Likvidácia dusičnanov

Najvhodnejšie sú filtre obsahujúce špeciálne gulôčky zo živice , ktorá na seba veľmi dobre viaže dusičnany a namiesto nich do vody uvoľní neškodné ióny chloridov - napríklad filter DNF s náhradnou vložkou N5 . Výhodou týchto filtrov je , že po nasýtení vložky dusičnanmi sa vložka nevyhadzuje , ale posiela na regeneráciu . 
 

 


 

Kategórie